logo
opentalk-logo

【利是錢理財】子女成日鬧住要買乜買乜 不如教佢哋咁樣實現自己願望

利是錢對小朋友來講就好似收到一筆就手嘅「橫財」,一到新年,長輩都會將紅包連同祝福句語送到小朋友手中。如果想小朋友趁著新嘅一年學習理財,不妨可以參考以下嘅建議。
1.記低利是錢嘅總額:鼓勵小朋友要等到正月15之後先至把收到嘅利是一封一封拆開,數下利是錢嘅總數,然後將佢寫低喺本記帳簿內。
2. 訂下儲蓄嘅目標,同埋中/長期儲蓄、必要開支、捐獻嘅比例:因為利是錢是一年一次,而且金額比平時的零用錢多,所以這個比例與管理零用錢的分配比例應該是不同。不妨先聽聽小朋友嘅想法,有咩用錢嘅計劃/目標,從旁加以引導佢地訂下合適的比例,學習「先儲蓄後消費」及分清自己的需要與想要。
3. 把儲蓄的部份存放喺安全嘅地方:中長期儲蓄嘅部份適宜放喺一個不能輕易拿到且安全嘅地方,還應該與日常嘅開支徹底分開,唔可以隨便亂用。家長不妨趁機會同小朋友開立專屬的個人儲蓄戶口,增加小朋友對自己財富嘅歸屬感。
當小朋友收到利是錢後應如何設定儲蓄目標?
一年之計在於春,新年伊始,正正係定立理財大計嘅好時候。小朋友收到長輩嘅利是錢之後,配上急不及待用錢去買自己嘅心頭號,家長不妨多啲同佢哋討論,鼓勵佢哋訂立自己嘅理財目標,逐步實現自己嘅願望。點先為之好嘅目標呢?「我想儲好多好多錢!」「我要快D買到成套爆旋陀螺!」呢啲又算唔算係好嘅理財目標嗎?
好嘅理財目標要有五大元素(SMART):
1. 具體(Specific):
X 好多好多錢,咁即係幾多呢?
✅ 儲$1000
2. 可量度(Measurable):
X 成套爆旋陀螺,咁一套有幾多盒,總共要幾多錢呢?
✅ 買最新系列一套三隻價值$350嘅爆旋陀螺
3. 可達到(Achievable):
✅ 要視乎儲蓄嘅多少,所需要嘅金錢,同埋其他客觀因素/限制,例如時間、絕版或限量版等,去衡量目標是否可以達到
4. 相關(Relevant):
X 儲好多好多錢嘅用途係乜嘢呢?
✅ 儲$800買一盒電動火車模型
5. 有時限(Time-bound):
X 快D買到,即係幾快幾時呢?
✅ 我想係2019年7月15日前買到
咁又如何知道自己可否達到目標?
新的一年定立新的夢想、目標是常識吧,但係點樣先可以令到小朋友知道自己點樣逐步走近自己嘅目標呢?咁就要靠記帳啦。大家不妨參考一下小編嘅方法啦。
✅ 1. 先記錄自己嘅總資產:其實小朋友嘅資產可能會分配/存放喺唔同嘅地方,例如自己名下嘅個人儲蓄戶口、寄放喺父母嘅投資戶口、八達通卡、銀包/散紙包、錢甖,甚至乎手機流動錢包。新一年嘅開始,不妨做一個大盤點,等佢哋知道自己總資產有幾多。
✅ 2. 開始記帳嘅習慣:學習記下每天用錢嘅項目,要是用八達通卡付款,就要特別留意扣款金額是否正確,同埋八達通卡嘅餘額有幾多,回家後亦要記下每日用錢總數。
✅ 3. 定期回顧及檢討:定期審視自己嘅消費模式,了解一下自己嘅儲錢進度是否合乎預期,如有需要諗下有冇開源節流嘅方法,或者改變一啲既往嘅用錢習慣,例如減少零食/糖果/汽水等不必要開支。
持續養成以上習慣,就會令到小朋友實際地達到自己的目標。
Facebook: https://www.facebook.com/FinKAB/
熱門標籤
@finkab_110718
Facebook: FinKAB.com理財知識平台